Privaatsustingimused

Kinnitatud: 01.06.2020

IT ja Ärianalüüsi Klubi (edaspidi ITBAC) töötleb isikuandmeid käesolevates privaatsustingimustes nimetatud põhimõtetel ja viisidel.

Kohalduva õiguse ja parima praktika kohaselt on isikuandmed igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on aga igasugune isikuandmetega tehtav toiming. Siia alla kuulub isikuandmete kogumine erinevas koosseisus, kogutud andmete salvestamine, kasutamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine või avalikult kättesaadavaks tegemine, erinevate päringut tegemine isikuandmete kohta, väljavõtete tegemine, ristkasutamine, kustutamine, hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut. Isikuandmete töötlemine võib toimuda erineval viisil ja erinevate vahendite abil.

ITBAC (aadress, telefon, e-post) on veebilehe www.itbac.eu vastutav haldaja ja veebilehe sirvimise ja teenuste ning toodete pakkumise käigus kogutavate isikuandmete vastutav töötleja.

Veebilehel uudiskirjaga liitumisel, koolitusele registreerumisel või e-poest ostu sooritamisel kinnitate, et olete käesolevate privaatsustingimustega tutvunud ning nõustute nendega.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

ITBACi poolt isikuandmete töötlemine toimub järgmistel põhimõtetel:

 • Seaduslikkus isikuandmete kogumisel ja säilitamisel
 • Minimaalsus andmete kogumisel ja töötlemisel
 • Läbipaistvus klientide ees andmete kasutamise eesmärkide ja viiside osas
 • Eesmärgipärasus isikuandmete kasutamisel
 • Vastutustundlikkus isikuandmete turvalisel töötlemisel
 • Õigsus ja usaldusväärsus isikuandmete koosseisu säilitamisel
 • Säilitamise piirangud kogutud isikuandmete säilitamisel

ITBACi tegevusvaldkonnaks on IT- ja ärianalüüs ning IT arhitektuur. Sellest tulenevalt omab ITBAC parimaid teadmisi lõimitud ja vaikimis andmekaitse integreerimiseks oma süsteemidesse, et tagada kõigi isikuandmete töötlemise põhimõtete parim elluviimine.

ITBAC hoiab kõiki kogutud isikuandmeid turvaliselt. ITBAC-i personaalsete koolituste ja nõustamiste puhul tagab ITBAC kliendilt kogutud isikuandmete ja ärisaladuste konfidentsiaalsuse, v.a kui pooled on kokku leppinud erandites.  

Isikuandmete töötlemise alused

ITBAC veebilehe vahendusel või veebilehel viidatud teenuste ja toodetega seotud tegevuste käigus kogub ITBAC isikuandmeid

 1. oma toodete ja teenuste pakkumiseks
 2. kolmandate isikute teenuste ja toodete pakkumiseks
 3. klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks
 4. veebilehe külastajate käitumise tehnilise informatsiooni kogumiseks.

Isikuandmete koosseis, töötlemine ja säilitamine

Teenuste ja toodete osutamisel/pakkumisel on isikuandmete töötlemise aluseks meie vahel sõlmitav leping. Toote või teenuse ostmisel kogume kliendilt järgmisi isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Ettevõtja nimi (kui on)
 • E-posti aadress
 • Telefoni number.

Tasulise teenuse puhul lisandub makseinfot ja arve saaja info, kui see erineb ostu sooritava isiku andmetest.

Lisaks eelnimetatud andmetele võib meile lisanduda isikuandmeid suhtluse käigus kliendiga (e-kirjavahetus, kohtumised, materjalid, jms).

Klient kinnitab isikuandmete esitamisega, et meile esitatud andmed on õiged ja ajakohased. Neid andmeid kasutame selleks, et kinnitada ostutellimus, päring pakkumise tegemiseks või koolitusele registreerimine. Me töötleme andmeid lepingu täitmise eesmärgil, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (näiteks raamatupidamise algdokumendid) ning enda majanduslike huvide kaitseks (lepingu täitmist puudutava info säilitamine kuni nõuete aegumise tähtaja lõpuni).

Pärast tehingu lõpetamist säilitame tehinguga seotud isikuandmeid turvaliselt kuni 3 aastat, v.a kui seadusest tulenev isikuandmete säilitamise tähtaeg on pikem.

ITBAC uudiskirja teenuse pakkumiseks kogume isiku ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Isikuandmete töötlemise aluseks on sel juhul uudiskirja kliendi nõusolek. Klient kinnitab väljade infoga täitmise järel, et esitatud andmed on õiged ja ajakohased ning kuuluvad talle (st teise isiku nimele uudiskirja tellimine ei ole lubatud). Uudiskirja tellimusest võib klient igal ajal loobuda. Sellisel juhul kustutatakse kõik uudiskirja saaja isikuandmed loobumise registreerimisest 24 tunni jooksul.

ITBAC uudiskiri võib sisaldada turunduslikku sisu ja nii avalikke kui suunatud pakkumisi. Turundusteadete ja pakkumiste saamine toimub üksnes kliendi nõusolekul. Klient võib turundusteadete ja pakkumiste saamisest igal ajal loobuda. Sellisel juhul kustutatakse kõik turundusteadete ja pakkumiste saaja isikuandmed loobumise registreerimisest 24 tunni jooksul. 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

ITBAC hoiab isikuandmeid serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.

ITBAC ei edasta kogutud isikuandmeid väljapoole EU-d.

ITBAC võib edastada teavet ja sisu partneritele, edasimüüjatele ja teenusepakkujatele, kes toetavad ITBAC-i tegevust, näiteks raamatupidamisteenust, koolituste korraldamise ja turundusteenuseid, andmeanalüüsi lahendusi, jne. ITBAC edastab igale isikule andmeid üksnes vajalikus ulatuses ja kohustades andmete saajat hoidma isikuandmeid turvaliselt, tagades andmete konfidentsiaalsuse ja töötlemise vastavalt käesolevatele privaatsustingimustele.

Küpsised

ITBAC kasutab oma veebilehel küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mille meie veebilehe külastaja seade salvestab oma kõvakettale. ITBAC kasutab nii sessiooni ja püsiküpsiseid. Lisaks salvestatakse meie veebilehe sirvimise käigus teie IP-aadress, seadme info ja asukohateave.  

ITBAC töötleb neid andmeid oma toodete ja teenuste hindamiseks ning veebilehe külastajate kasutuskogemuse parandamiseks.

Meie veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele või teenustele ja nende linkide kasutamisel võib teie seade salvestada ka kolmandate isikute küpsiseid. Sellisel juhul soovitame tutvuda selliste kolmandate isikute privaatsustingimustega oma õiguste ja võimaluste täielikuks hindamiseks.

Küpsiste lubamisi ja keelamisi saate hallata oma veebibrauseri sätete alt.

Kasutajate õigused, kaebuse esitamine

Ole teadlik sellest, et seoses oma isikuandmetega on teil igal ajal järgmised õigused, mida me austame:

 • õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele, mis on meie valduses;
 • õigus nõuda andmete parandamist (näiteks kui teie kontaktandmed on muutunud);
 • õigus nõuda andmete kustutamist, v.a kui meil on seadusest tulenev alus isikuandmete säilitamiseks;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist (näiteks loobuda turundusteadete saamisest);
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui teile tundub, et kasutame teie isikuandmeid vastuolus seaduse või käesolevate privaatsustingimustega;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus nõuda, et teie kohta ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad automatiseeritud töötlusel;
 • õigus võtta tagasi varem antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks teatud viisil või eesmärgil.

Meie klientidel kui andmesubjektil on õigus pöörduda ITBAC-i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui leiate, et teie õigusi on isikuandmete töötlemise käigus rikutud.

Kui teil on küsimusi või vajate midagi konkreetset, mida meie veebilehelt ei leia, siis võtke ühendust!

Kontakt

Liitu uudiskirjaga