Kasutustingimused

Kinnitatud: 01.06.2020

IT ja Ärianalüüsi Klubi (edaspidi ITBAC, meie/me) pakub konsultatsiooni ja koolitusteenuseid ning jagab erialateadmisi veebilehel www.ITBAC.eu IT- ja ärianalüüsi valdkonnas. Käesolevad kasutustingimused kohalduvad veebilehel avaldatud informatsiooni sirvimisel ja tarbimisel, samuti ITBAC pakkumistele, teenustele ja toodetele niivõrd, kui ITBAC ei ole teiega eraldi suheldes muid tingimusi kinnitanud.

Veebilehel uudiskirjaga liitumisel, koolitusele registreerumisel või e-poest ostu sooritamisel kinnitate, et olete käesolevate kasutustingimustega tutvunud ning nõustute nendega.

Kui teil tekib küsimusi ITBAC toodete ja teenuste kohta, siis palun võtke meiega ühendust https://ITBAC.eu/kontakt/ vormi kaudu.

Isikuandmete töötlemine ITBAC poolt toimub vastavalt meie privaatsustingimustele, mis on kättesaadavad siin: https://itbac.eu/privaatsustingimused/.

ITBAC-il on õigus kasutustingimusi igal ajal oma äranägemisel muuta. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse ning muudetud kasutustingimused avaldatakse alati ITBAC veebilehel. Soovitame alati enne ITBAC veebilehe sisu tarbimist kasutustingimustega tutvuda.

  1. Veebileht www.ITBAC.eu ja blogi

Veebilehel avaldame informatsiooni oma valdkonna uudistest, parimast praktikast, meie teenustest ja toodetest. Avaldatud informatsioon peegeldab ITBAC esindajate arvamust ning on esitatud nagu on kujul (ingl. as is). ITBAC ei saa garanteerida, et avaldatud materjal või arvamused sobivad teie vajadustele või on ainuõiged. Isikliku nõu saamiseks tuleb pöörduda ITBAC poole personaalse konsultatsiooni kokkuleppimiseks.

ITBAC ei võta vastutust veebilehel oleva sisu õigsuse või täielikkuse eest.

ITBAC lubab enda poolt valitud sisu kasutajatel avalikult kommenteerida. Kommentaarid peavad olema asjakohased ja ITBAC-i ja teiste kasutajate suhtes lugupidavad. Keelatud on avaldada kommentaare, mis on solvavad, ründavad, rassistlikud, sisaldavad sündsusetuid väljendeid või materjale. Samuti on keelatud kommentaaridesse lisada linke kasutustingimustega keelatud avaldustele või materjalidele.

ITBAC ei teosta kommentaaride eelkontrolli. Kui kasutaja avaldab kasutustingimustega vastuolus oleva kommentaari, siis palun anda sellest teada -@-. ITBAC menetleb avaldust 36 tunni jooksul ning vajadusel eemaldab kasutustingimusi rikkuva kommentaari ilma kommentaari autori nõusolekuta.

  • ITBAC koolitustel osalemine

ITBAC korraldab aeg-ajalt koolitusi IT- ja ärianalüütika, IT arhitektuuri või muul seonduval teemal. Koolituste vorm võib erineda: seminar, vebinar, koolitus, vms.

Koolitused võivad olla nii tasulised kui tasuta, avalikud või privaatsed. Iga koolituse täpsemad tingimused (aeg, koht, osalemistasu, teema, kestus, esinejad) avaldab ITBAC oma veebilehel.

Koolitused võivad toimuda nii kontaktis kui virtuaalselt. Virtuaalsed koolitused toimuvad ITBAC poolt hallatavas keskkonnas. Kontaktkoolituse toimumise koha nimetab ITBAC.

Koolitustele registreerimiseks tuleb täita veebilehel registreerimisvorm ning tasuda osalustasu. Arve osalustasu tasumiseks saadetakse registreerimislehel märgitud arve saaja e-posti aadressile.

Tasuliste koolituste puhul on koolitusele lubamise eelduseks osalemistasu laekumine ITBAC arve alusel. Tasumata arve korral on ITBAC-il õigus koolitusele mitte lubada.

Koolitustele registreerunud võivad oma osalemise tühistada kuni 48h enne koolituse toimumist ilma sanktsioonita ja tasutud osalemistasu tagastatakse täies ulatuses. Hilisema koolitusest loobumise korral on ITBAC-il õigus jätta tasutud osalemistasu endale ning osaleja loetakse mitteilmunuks. Tasulisele koolitusele mitteilmujatel on õigus saada koolituse materjalid, kui neid on.

ITBAC-il on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata juhul, kui koolitusele on registreerunud alla kolme osaleja. Sellisel juhul teavitab ITBAC registreerunuid hiljemalt 36 tundi enne planeeritud koolitust ning koolituse ärajäämisel tagastab tasutud osalustasu. ITBAC maksab raha tagasi ka juhul, kui kontaktvormis koolitus jääb ära ITBAC-ist tuleneval põhjusel.

ITBAC ei hüvita registreerunutele mistahes vormis kahju, mis võib kaasneda koolituse ärajäämisega.

  • ITBAC koolituste salvestamine

ITBAC-il on õigus enda poolt korraldatud koolitusi (v.a personaalsed koolitused) video- või helisalvestada. Salvestamisest teavitatakse koolitusele registreerimisel. Salvestuse puhul annavad koolitusel osalejad oma nõusoleku selleks, et nende osalemine, isikukujutis ja/või hääl võib olla salvestusel. ITBAC-il on hiljem õigus salvestust tasu eest või tasuta avaldada, avalikult kättesaadavaks teha, levitada jne, omal äranägemisel ning ilma täiendava nõusoleku küsimiseta. Koolitustel osalejate isikute nimesid või muid andmeid salvestusel ei avaldata. Eelkõige peab koolitusel osaleja arvestama sellega, et salvestusele jäävad koolitusel osalejate poolt esinejatele esitatud küsimused (heli).

Koolituse salvestamisel saavad kõik osalejad koolituse salvestusele ligipääsu vähemalt üheks (1) aastaks koolituse toimumise kuupäevast arvates.

  • Personaalsed koolitused

ITBAC teeb omal algatusel või kliendi soovil ettevõtjatele pakkumis koolitusteks ning viib need läbi. Koolitused võivad olla suunatud juhtkonnale, meeskonnale vm. ITBAC teeb pakkumise koolituse läbiviimiseks kliendilt saadud lähteinfo põhjal ja arvestades koolituse kokkulepitud eesmärke. Pooled lepivad eraldi kokku koolituse jaoks materjalide koostamises ja nende jagamise tingimustes.

Tellitud personaalse koolituse tingimuste osas saavutatakse kokkulepe kliendi tingimuste ja ITBAC pakkumises, mille klient kinnitab. Käesolevad tingimused kohalduvad üksnes niivõrd, kui need ei ole personaalse pakkumise tingimustega vastuolus.

  • Koolitusmaterjalid ja muud digitaalsed materjalid

ITBAC poolt koostatud koolitusmaterjalide, digitaalsete materjalide ja muude materjalide varalised autoriõigused kuuluvad ITBAC-ile.

Koolitusmaterjalide kasutamisõigus on üksnes koolitustel osalejal tähtajalise piiratud litsentsi alusel.

E-poest ostetud digitaalse materjali kasutamisõigus on üksnes ostjal.

Ettevõtja esindaja puhul on tal õigus koolitusmaterjale ja digitaalseid materjale jagada oma ettevõtja esindajale samas valdkonnas. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, avaldamine ja avalikult kättesaadavaks tegemine, muutmine, täiendamine ja kogumikesse lisamine, tõlkimine või muu käsitlemine ilma ITBAC-i poolt eraldi antud nõusolekuta.

ITBAC materjalide kasutamine kasutustingimuste vastaselt, sh levitamine kolmandatele isikutele, on kasutustingimuste oluline rikkumine ja annab ITBAC-ile õiguse peatada oma teenuste pakkumine rikkujale ning nõuda õiglast hüvitist õiguste rikkumisega tekitatud eest.

ITBAC veebilehe avaliku sisu refereerimine on lubatud üksnes allika (www.ITBAC.eu) viitamisega koos refereerimise kuupäevaga. Refereerimine peab olema motiveeritud mahus (näiteks kuni 10% ühe artikli kogumahust) ja teenima professionaalse infovahetuse eesmärki.

ITBAC ei võta vastutust koolitusmaterjalide või muude digitaalsete materjalide sisu õigusese ega terviklikkuse eest. Samuti juhime tähelepanu, et materjalides esitatud sisu, seisukohad ja viited võivad aeguda.

  • Nõustamisteenus

ITBAC spetsialistid osutavad erinevat nõustamisteenust IT- ja ärianalüüsi valdkonnas. Nõustamisteenus on ettevõtjale personaalne ning pakkumine koostatakse vastavalt kliendi soovidele ning vajadustele. Nõustamisteenuse sisu, ulatus ja eesmärgid lepitakse kokku pakkumise tegemisel ja kliendi poolt pakkumise kinnitamisel. Vastupidise kokkuleppe puudumisel kohaldub nõustamisteenusele kinnitatud pakkumise tingimused, võlaõigusseaduse käsunduslepingu regulatsioon ja käesolevad kasutustingimused ulatuses, mille kohta puudub eraldi kokkulepe pakkumises.

ITBAC ei ole kohustatud ettevõtjale nõustamiseks pakkumist tegema, kui ITBAC-i spetsialistide töökoormus seda ei võimalda või kui ettevõtja nõustamissoov väljub ITBAC-i kompetentsist või kui esineb muu mõjuv põhjus.

  • ITBAC uudiskiri

ITBAC jagab veebilehel registreerunud tellijatele oma  materjale uudiskirja kujul, mis saadetakse kasutajate poolt teavitatud e-posti aadressile keskmiselt 2 korda kuus. ITBAC ei võta endale kohustust uudiskirja saata või mistahes kohustusi selle sisu ees. Uudiskirjad võivad sisaldada pakkumisi ITBAC koolitustele ja teenustele.

Uudiskirjas esitatu osas kehtivad veebilehel informatsiooni avaldamise tingimused (vt eelpool kasutustingimuste punkt 1).

Uudiskirjast loobumiseks on uudiskirja lõpus tellimuse lõpetamise link. Samuti saab uudiskirjast loobuda avaldades selleks soovi e-kirjaga aadressile -@-.

  • ITBAC toodete ja teenuste ostuprotsess

Klient valib ITBAC veebilehel e-poest toote(d) ja/või teenuse(d) lisades need ostukorvi. E-poes näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu ja on lõplikud. Tasumisel võivad lisanduda makseteenuse pakkuja lisatasud vastavalt makseteenuse pakkuja hinnakirjale.

ITBAC teenused on suunatud ärikliendile ja seetõttu eeldame, et ostjad on vähemalt 18-aastat vanad.

Valikute lõplikuks kinnitamiseks tuleb vajutada „Kinnitan“ nuppu ostukorvi sisuvaates ning täita etteantud väljad ostja isiku, arve tasuja ja tarneandmete kohta. Ostja isiku kohta küsitakse järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, ettevõtja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon.

Arve saaja info tuleb esitada juhul, kui arve saajaks ei ole ostja isik (arve saab ettevõte). Pärast seda teeb klient valiku makseviisi osas.

Eduka ostu korral saadetakse kliendile kinnituskiri kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile ning juhul, kui ostukorv sisaldas ka digitaalset materjali, siis saadetakse kliendile ostetud materjalid digitaalses vormis või ligipääsulink digitaalsele materjalile. Digitaalsete materjalide ostmisel (nt ligipääs veebikoolituse salvestusele, koolitusmaterjalile vms) ei ole pärast materjalide kättesaamist (sh materjalidega tutvumiseks vajalike ligipääsuvahendite kättesaamist) võimalik ostutehingust taganeda.

Juhul, kui olete sooritanud ITBAC e-poest ostu, kuid ei saa kinnituskirja ja digitaalseid materjale ostu kohta, siis palun pöörduge kaja.trees@itbac.eu ostuandmete täpsustamiseks.

Kui teil on küsimusi või vajate midagi konkreetset, mida meie veebilehelt ei leia, siis võtke ühendust!

Kontakt

Liitu uudiskirjaga